Arviointi

Matematiikkan OPS

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

15.4.4 Matematiikka Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti. Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja

Arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7–9

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa. Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso matematiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Matematiikassa oppilaan osaaminen kehittyy eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Arviontiesimerkki

Jokainen opettaja määrittelee omat arviointikriteerit.

Seuraavassa on yksi tapa toteuttaa arviointia.

 • Wilma laskee painotetun keskiarvoarvosanan. Arvosana pyöristetään kurssin lopussa kokonaisluvuksi, joka kurssin arvosanasi.
 • Välitodistuksen arvosana on kurssiarvosanojen keskiarvo.
 • Opettaja voi kesken kurssia antaa väli(koe)arvosanan. Tämä (koe)arvosana muutetaan lopulliseksi (koe)arvosanaksi kurssin päätyttyä.
  • Esimerkiksi opettaja voi tarkistaa vihkot kesken kurssin. Jos oppilas parantaa/heikentää työskentelyä tämän jälkeen, niin numero muutetaan oikeaksi kurssin päätyttyä.

Arviointikriteerit lyhyesti

 • Saadut mitallit 12,5 %
 • kotitehtävät 12,5 %
 • Itsearvionti 5 %
 • Vihkotyöskentely 20 %
 • Testit 10 %
 • Koe 40 %
 • Yhteensä 100 %

Arviointikriteerit

 • Saadut mitallit 12,5 %
  • Yiptree laskee prosentit. Näet prosenttiosuuden edistyminen välilehdeltä.
  • Saatujen mitallien prosenttimäärä vastaa arvosanaa.
  • Oppilaan oma osaamisen taso otetaan huomioon prosenttien arvionnissa (edellinen kurssi tai arvosana).
  • Prosenttitaulukko on jaettu kolmeen tasoon (Kulta 10-9, Hopea 8-7 ja Pronssi 6-4).
   • Oppilaat joiden oma taso on arvosanan 10-9 arvoinen 
   • 100 % –> Käytännössä mahdoton saada. Opettajalle varattu neljä lehteä kurssista.
   • 90 % –> 10
   • 80 % –> 9
   • 70 % –> 8
   • 60 % –> 7
   • 50 % –> 6
   • 40 % –> 5
   • 30 % –> 4
   • Oppilaat joiden oma taso on arvosanan 8-7 arvoinen 
   • 100 % –> Käytännössä mahdoton saada. Opettajalle varattu neljä lehteä kurssista.
   • 90 % –> 10
   • 80 % –> 10
   • 70 % –> 10
   • 60 % –> 9
   • 50 % –> 8
   • 40 % –> 7
   • 30 % –> 6
   • 20 % –> 5
   • 10 % –> 4
   • Oppilaat joiden oma taso on arvosanan 6-4 arvoinen 
   • 100 % –> Käytännössä mahdoton saada. Opettajalle varattu neljä lehteä kurssista.
   • 90 % –> 10
   • 80 % –> 10
   • 70 % –> 10
   • 60 % –> 10
   • 50 % –> 10
   • 40 % –> 9
   • 30 % –> 8
   • 20 % –> 7
   • 15 % –> 6
   • 10 % –> 5
  • Mitallin saa, kun oppilas on tehnyt kaikki lehden pakolliset tehtävät.
   • Interaktiiviset videot
   • Nettitehtävät
   • Vihkotehtävät
   • Yipgamet
   • Muistikortit
   • jne…
  • Jokainen tehty kotitehtäväkokonaisuus kasvattaa myös mitallien määrää!
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,125.
 • Kotitehtävät 12,5 %
  • Prosenttiosuus muodostuu, kun jaetaan tehdyt kotitehtävät kaikkien kotitehtävien määrällä ja tulos kerrotaan sadalla. Saatu prosenttiluku muutetaan arvosanaksi seuraavasti:
   • 100 % –> 10
   • 90 % –> 9
   • 80 % –> 8
   • 70 % –> 7
   • 60 % –> 6
   • 50 % –> 5
   • 40 % –> 4
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,125.
 • Itsearvionti 5 %
  • Jokaisesta itsearvionnista annetaan Wilmaan koenumero
   • 10 Tehty ajallaan ja analysoiden omaa oppimista ja haasteita.
   • 6,5 Tehty myöshässä tai ei ole analysoitu omaa oppimista ja haasteita.
   • 4 Ei tehty.
  • Wilmaan annetaan jokaisesta itsearvionnista yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,05/n, missä n on itsearviontien lukumäärä.
 • Vihkotyöskentely 20 %
  • Vihkon merkinnät
   • Teoria
   • Päässälaskut
   • Vihkotehtävät
  • Yleinen tuntityöskentely (työnteon aloittaminen, työskentelyvälineet, avun pyytäminen, kaverin auttaminen) otetaan huomioon vihkoarvionnissa.
  • Tähän arvosanaan ei oteta huomioon sitä miten pitkälle oppilas on päässyt (Hopea-, Pronssi- vai Kultalehdelle).
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana vihkotyöskentelystä. Painoarvoksi tulee 0,2.
 • Testit 10 %
  • Testinumerot.
  • Wilmaan annetaan jokaisesta testistä koenumero. Yhden testin painoarvoksi tulee 0,1/n, missä n on testien lukumäärä.
 • Kokeet 40 %
  • Koenumerot.
  • Wilmaan annetaan kokeesta koenumero. Painoarvoksi tulee 0,4.