Arviointi

Opiskelu Homman nimi on matematiikka materiaalilla mahdollistaa oikeudenmukaisen ja monipuolisen arvioinnin. Oppilaan tekeminen oman tason mukaisesti,  ja kehittyminen siinä, on arvionnissa keskiössä.

Matematiikkan OPS

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

15.4.4 Matematiikka Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti. Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja

Arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7–9

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa. Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso matematiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Matematiikassa oppilaan osaaminen kehittyy eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Arviontiesimerkki

Jokainen opettaja määrittelee omat arviointikriteerit.

Seuraavassa on yksi tapa toteuttaa arviointia.

 • Wilma laskee painotetun keskiarvoarvosanan. Arvosana pyöristetään kurssin lopussa kokonaisluvuksi, joka kurssin arvosanasi.
 • Välitodistuksen arvosana on kurssiarvosanojen keskiarvo.
 • Opettaja voi kesken kurssia antaa väli(koe)arvosanan. Tämä (koe)arvosana muutetaan lopulliseksi (koe)arvosanaksi kurssin päätyttyä.
  • Esimerkiksi opettaja voi tarkistaa vihkot kesken kurssin. Jos oppilas parantaa/heikentää työskentelyä tämän jälkeen, niin numero muutetaan oikeaksi kurssin päätyttyä.

Arviointikriteerit lyhyesti

Kurssin arvosanan muodostuminen

 • Saadut prosentit 12,5 %
  • Yiptree laskee prosentit suoritettujen lehtien mukaan. (Opettaja poista ylimääräiset lehdet ja tee itsellesi omakopio, josta saat testin ja muun materiaalin) Oppilas näkee prosenttiosuuden Edistyminen välilehdeltä. Tällä hetkellä järjestelmä ei ymmärrä lehteä tehdyksi, jos siellä ei ole yhtään kirjoitettavaa tehtävää. Tämän vuoksi kaikissa kursseissa ei ole toistaiseksi mahdollista saada 100% tehdyksi.
  • Oppilaan oma osaamisen taso otetaan huomioon arvioinnissa (edellinen kurssi tai arvosana).
  • Prosenttitaulukko on jaettu kolmeen tasoon (Kulta 9-10, Hopea 7-8 ja Pronssi 4-6) linkin mukaisesti.
  • Prosentteja saa pakollisten tehtävien mukaan, joita on mm.
   • Interaktiiviset videot
   • Nettitehtävät
   • Vihkotehtävät
   • YipGamet
   • Muistikortit
   • jne…
  • Jokainen tehty kotitehtäväkokonaisuus kasvattaa myös mitallien määrää!
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,125.
 • Kotitehtävät 12,5 %
 • Itsearvionti 5 %
  • Jokaisesta itsearvionnista annetaan Wilmaan koenumero
  • Itsearvionti on kvalitatiivista
   • 10 Tehty ajallaan ja analysoiden omaa oppimista ja haasteita.
   • 6,5 Tehty myöhässä tai ei ole analysoitu omaa oppimista ja haasteita.
   • 4 Ei tehty.
  • Wilmaan annetaan jokaisesta itsearvionnista yksi (koe)arvosana. Painoarvoksi tulee 0,05/n, missä n on itsearviontien lukumäärä.
 • Vihkotyöskentely 17,5 %
  • Vihkon merkinnät
   • Teoria
   • Päässälaskut
   • Vihkotehtävät
  • Yleinen tuntityöskentely (työnteon aloittaminen, työskentelyvälineet, avun pyytäminen, kaverin auttaminen, Wilma merkinnät, opettajan kehoitukset, YouTuben väärinkäyttö jne.) otetaan huomioon vihkoarvionnissa.
  • Tähän arvosanaan ei oteta huomioon sitä miten pitkälle oppilas on päässyt (Hopea-, Pronssi- vai Kultalehdelle).
  • Wilmaan annetaan kurssin päätyttyä yksi (koe)arvosana vihkotyöskentelystä. Painoarvoksi tulee 0,175.
 • Testit 12,5 %
  • Testinumerot.
  • Wilmaan annetaan jokaisesta testistä koenumero. Yhden testin painoarvoksi tulee 0,1/n, missä n on testien lukumäärä.
 • Kokeet 40 %
  • Koenumerot.
  • Wilmaan annetaan kokeesta koenumero. Painoarvoksi tulee 0,4.

Väliarvioiniti

Väliarviointia annettaessa otetaan huomioon jokainen kyseisenä lukukautena käyty kurssi. Jos kursseja on kolme, niin yllä olevat prosentit jaetaan vielä kolmella. Wilman laskema keskiarvo on täten suoraan oppilaan osaamista vastaava arvosana.

Facebook
Facebook
Instagram